VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva") uzavřenou mezi prodávajícím, podnikající fyzickou osobou Adélou Petráňovou, IČ 08809771, místo podnikání Nová Ves nad Nisou, a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na webové stránce www.detske-obleceni-adel.cz
 • Kupní smlouva je uzavírána ústní formou či konkludentně. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 • Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž je povinen vždy aktuální znění VOP vyvěsit na svých internetových stránkách.

 

 II.        UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Uživatel se může na webové stránce obchodu registrovat. Uživatel může nakoupit na webové stránce i bez registrace.
 2. Kupující je při registraci povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje a tyto v případě změny aktualizovat. Uživatelský účet je přístupný pouze pro jednoho uživatele. Uživatel není oprávněn sdělovat přístupové údaj ke svému účtu jiné osobě.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet více než 180 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu systému.

 

 III.        UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Objednávka je provedena zvolením vybraného zboží, způsobu úhrady kupní ceny a způsobu dopravy včetně úhrady nákladů na dopravu.
 3. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 4. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 6. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem úhrady kupní ceny.

 

 IV.        ZBOŽÍ

 1. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
 2. Skutečná barevnost látek se může lišit vzhledem k nastavení monitoru uživatele.
 3. Zboží na zakázku musí být uhrazeno předem.
 4. V případě objednání zboží na zakázku je kupující povinen poskytnout veškeré jím požadované míry výrobku. V případě, že nebudou míry poskytnuty, bude zhotoven výrobek dle standartních střihů a prodejce neručí za nevhodné míry výrobku. Při převzetí zboží je kupující povinnen řádně zkontrolovat všechny uvedené míry. Na pozdější reklamace z důvodu špatného uvedení měr nebude brán zřetel a kupující je povinen zboží vyrobené na základě takto uvedených údajů převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

 V.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Převodem na bankovní účet prodejce
 • Dobírkou
 1. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy(dokončení objednávky). Kupující je povinen řádně zadat variabilní symbol přidělený k objednávce. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu emailem či předá osobně při převzetí zboží.

 VI.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na emailovou adresu obleceni-adel@email.cz.
 3. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupní cena je kupujícímu vrácena až po obdržení zboží prodávajícím. Je-li zboží jakkoli poškozeno či viditelně používáno, je prodávající oprávněn takové odstoupení odmítnout a zboží opětovně odeslat kupujícímu na jeho náklady.
 4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 VII.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a Zásilkovny za podmínek uvedených tímto poskytovatelem.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zboží zkontrolovat a případné závady okamžitě oznámit dopravci. V případě porušenosti zásilky kupující zásilku nepřevezme a sepíše s dopravcem reklamační protokol.

 

 VIII.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Je-li zboží kupujícím jakkoli upravováno (např. přešíváno), a vada by mohla mít původ v takového úpravě, případně by kvůli této úpravě nebylo možné zjistit příčinu závady, nebude reklamace uznána.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím emailové adresy obleceni-adel@email.cz. Kupující následně reklamované zboží odešle obyčejnou či doporučenou zásilkou na adresu prodávajícího. V případě využití obyčejné zásilky odpovídá za zboží po dobu přepravy kupující. Kupující není oprávněn zaslat reklamované zboží na dobírku. Takovou zásilku prodávající nepřevezme.

 

 IX.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) je Adéla Petráňová, bydliště Nová Ves nad Nisou 194, IČ 08809771, kontaktní údaje: obleceni-adel@email.cz, 736 408 993
 2. Účelem zpracování osobních údajů je plnění z kupní smlouvy, plnění v souvislosti s registrací uživatele na webové stránce www.detske-obleceni-adel.cz, plnění zákonných povinností prodávajícího (zejména v souvislosti se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů apod.) a v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž pro zasílání obchodních sdělení.
 3. Prodávající (správce) získává osobní údaje přímo od kupujícího (subjektu).
 4. Prodávající je oprávněn předat osobní údaje kupujícího následujícím zpracovatelům:
 • Externí účetní;
 • Přepravní společnost.
 1. Osobní údaje jsou zpracovávané pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu smlouvy a k plnění zákonných povinností prodávajícího. Není-li tato doba právním předpisem či dohodou smluvních stran stanovena, platí doba 10 let od ukončení smluvního vztahu či od ukončení využívání uživatelského rozhraní na webové stránce www.detske-obleceni-adel.cz
 2. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu a výmaz svých osobních údajů, na omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, vše v souladu s Nařízením.

 

 X.        OCHRANA SPOTŘEBITELE, ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Obě smluvní strany se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Jakékoli stížnosti lze zasílat emailem na adresu obleceni-adel@email.cz

 

 XI.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztah založený kupní smlouvu se řídí právním řádem České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto VOP či kupní smlouva mohou být měněny pouze písemnou formou.
 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.2.2020